Już za:

18-19 lutego 2023 r., Hala Łuczniczka, Bydgoszcz (10:00 - 16:00)

Bydgoskie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Spis Inwestycji

Czy wiesz, że przy­cho­dząc na nasze targi otrzy­masz bez żadnych dodatkowych opłat spis wszyst­kich lub prawie wszystkich inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych w wer­sji papie­ro­wej wraz z mapą ?

SPIS INWESTYCJI to pierw­sze i jedyne na rynku dewe­lo­per­skim wydaw­nic­two, w któ­rym pre­zen­tu­jemy alfa­be­tyczny spis dewe­lo­pe­rów uło­żony według pre­zen­to­wa­nych nazw inwe­sty­cji z podzia­łem na loka­li­za­cje. Dru­ko­wane egzem­pla­rze dostępne są na wszyst­kich edy­cjach Tar­gów Nieruchomości.